பூச்சி மேலாண்மை: 12 – ஒட்டுண்ணிகள் இருந்தால்தான் இயற்கைப் பண்ணை!