இனி விவசாயிகள் மின் இணைப்புக்காக அலைய வேண்டியதில்லை… தமிழக அரசின் புதிய மாற்றங்கள்!