மாட்டு சிறுநீரை இயற்கை உரமாக மாற்றிய ஜப்பானிய நிறுவனம் – மண் வளத்தில் உண்டாகும் வியக்கதகு மாற்றம்!