பூச்சித்தாக்குதலைக் கட்டுப்படுத்தும் சிறந்த இயற்கை உரம் – ஆமணக்கு கரைசல்!