மாடுகளில் பெரியம்மை நோய் – இயற்கை மருந்து மூலம் குணமாக்கலாம்!