தென்னை மரத்திற்கு நுண்ணூட்டச் சத்து இடுவது எப்படி?