தென்னையில் வெள்ளை ஈ தாக்குதல்: இலவசமாக ஒட்டுண்ணி வழங்கல்