பயறுகள் உற்பத்தியில் தன்னிறைவு இந்தியா நெருங்கி வருகிறது